Na tejto stránke uverejňujeme údaje o slovenských občanoch, ktorí počas 2. svetovej vojny slúžili ako dobrovoľníci v jednotkách anglického kráľovského letectva – RAF v rokoch 1939 až 1945.
 
Cesta do  československého zahraničného odboja v 2. svetovej vojne

Cesta do československého zahraničného odboja v 2. svetovej vojne

Odchod do zahraničia

Nemeckou okupáciou   zbytku Čiech a Moravy  a vytvorením Slovenského štátu (14. 3. 1939) došlo k definitívnemu  rozpadu Československej republiky. V novovytvorenom protektoráte Čechy a Morava boli príslušníci armády ihneď demobilizovaní  a na Slovensku vznikla samostatná Slovenská armáda.

Mnohí , teraz už bývalí príslušníci  československej  armády si uvedomovali,  že Hitler sa vo svojej rozpínavosti nezastaví  a bude pokračovať vo výpadoch proti okolitým štátom. Začali preto hľadať príležitosť ako sa zapojiť do predpokladaného boja proti fašistickému Nemecku v zahraničí.

Politická situácia v okolitých štátoch však nebola ich myšlienke veľmi naklonená.

Sovietsky zväz vzhľadom na tajné spojenectvo s  Nemeckom odmietal pokusy o nadviazanie spolupráce  a Poľsko a Maďarsko zaujali vyčkávací postoj. Napriek tomu práve   cez Poľsko a Maďarsko začala cesta bývalých príslušníkov československej armády, ale i civilných osôb do zahraničného odboja v 2. svetovej vojne.

Úteky vojakov do zahraničia z Protektorátu Čechy a Morava   po 14. marci 1939 organizovala najmä  profesijná organizácia  „Zväz letcov RČS“  v úzkej spolupráci s vojenskou odbojovou organizáciou Obrana Národa.  Úteky organizovali  aj civilné odbojové organizácie, respektíve dochádzalo aj k útekom na „vlastnú päsť.“  Hlavná trasa viedla cez Severnú Moravu do Poľska. Druhá, o veľa náročnejšia trasa do emigrácie viedla cez  Maďarsko, Juhosláviu, Grécko až do Sýrie resp. Palestíny, ktoré boli pod francúzskou resp. anglickou správou. Táto trasa bola až do  začiatku 2. svetovej vojny (napadnutie Poľska Nemeckom),  využívaná najmä slovenskými občanmi…

Poľská vláda sa k československým utečencom spočiatku stavala veľmi rezervovane. Pomoc síce prisľúbila , ale prakticky vôbec nekonala.  Prví utečenci sa preto zhromažďovali a organizovali, len vďaka práci československého  konzulátu v Krakove. Jeho zamestnanci na čele s konzulom Zvolenským odmietli ukončiť  svoju činnosť  napriek nemeckej  požiadavke.  Prvým utečeneckým strediskom sa tak stal Turistický dom v Krakove, kde bola 30. 4. založená zahraničná československá  vojenská skupina. Ten však vzhľadom na zvyšujúci počet utečencov už za krátko priestorovo nepostačoval.   Až neskoršie, 6. – 9. júla sa vojaci presťahovali do bývalého  vojenského tábora v blízkych   Malých Bronowiciach  (Bronowice Male).  Tento tábor už podliehal  vojenskej organizácii.

Pre nečinnosť poľských úradov sa už v apríli  začali polooficiálne jednania čs. exilových politikov vo Francúzsku a Anglicku  o vytvorení čs. zahraničného vojska. Táto československá požiadavka však bola francúzskou a anglickou vládou prijatá veľmi rezervovane, nakoľko tieto krajiny neboli s Nemeckom vo vojnovom stave.  Po  dlhých a náročných jednaniach a počiatočnej neochote Francúzska, sa podarilo najmä vďaka diplomatickým schopnostiam československého veľvyslanca Dr. Štefana Osuského dohodnúť   prijatie  4000 vojakov. Tí však museli po vstupe na francúzsku pôdu  podpísať 5 ročný záväzok do cudzineckej légie, s dodatkom  o ich uvoľnení a  prijatí do riadnej francúzskej armády v prípade vypuknutia vojny. Toto riešenie sa nestretlo veľkým nadšením ale nakoniec väčšina utečencov tento záväzok prijala.

V období od 26. 5. 1939 do 17. 8. 1939  bolo z Poľska postupne vyslaných 6 lodných transportov  do Francúzska (1. šiel cez Anglicko,  ostatné priamo).Prepravili v nich okrem ostatných utečencov cca 1200 vojakov. Z toho bolo asi  500 letcov. Vojaci  boli po  vybavení vstupných formalít v prístavoch, sústreďovaní vo vstupnom tábore cudzineckej légie  vo francúzskom prístavnom meste  Marseille.

Poľské armádne velenie, vzhľadom na zhoršujúcu sa politickú situáciu, začalo  javiť záujem o čs. vojakov až počas prvých  transportov z Poľska do Francúzska. V júli 1939 im ponúklo možnosť vstupu do poľskej armády. Túto ponuku prijalo okrem  iných odborností aj 190 letcov. Títo  boli postupne zaraďovaní k leteckému výcviku v poľských jednotkách.

Začiatok 2. svetovej vojny

Po vypuknutí 2. svetovej vojny (napadnutím Poľska Nemeckom)  a  po krátkej a neúspešnej  obrane poľskej armády sa  letci, ktorí vstúpili do poľskej armády spolu s ostatnými vojakmi čs.  légie organizovane v troch skupinách pokúsili o prechod do Rumunska.  To sa  podarilo len prvej skupine. Tá sa po krátkej , formálnej internácii v Rumunsku bez problémov dostala v 1.polovici novembra 1939 dvomi lodnými transportami cez Bejrút do  Marseille a odtiaľ do československého vojenského tábora v Agde.   Druhá a tretia skupina  (asi 825 vojakov z toho 95 letcov ) boli zajatí   sovietskou armádou, ktorá  17. 9. 1939 napadla Poľsko od východu.  Vojaci boli v Sovietskom zväze internovaní. Napriek mnohým sľubom sovietskych predstaviteľov, ich repatriácia bola stále odsúvaná. Až po dlhých diplomatických jednaniach sa v marci 1940 začal odsun československých vojakov zo Sovietskeho Zväzu. Ich cesta viedla najprv do Francúzska. Po jeho obsadení do Veľkej Británie. Tieto presuny trvali až do mája 1941! Niektorí z vojakov po internácii v Sovietskom Zväze,  boli odsúdení za údajnú špionáž  na dlhoročné tresty, ktoré si museli odpykať v gulagoch. (Patril ku nim aj slovenský letec Imrich Gablech, ktorému sa podarilo dostať do Anglicka po 2 rokoch väznenia v gulagu s podlomeným zdravím,  až na jeseň roku 1941) Piati zo odsúdených čs. letcov sa z gulagov nikdy nevrátili a ich osud je doteraz neznámy.

Po definitívnom obsadením Poľska nemeckou a sovietskou armádou sa stala hlavnou  trasou útekov  tzv. južná cesta cez  Maďarsko, Juhosláviu, Grécko , Turecko, Sýriu  až  do prístavu Bejrút. Odtiaľ boli organizované lodné transporty do Francúzska – prístavu Marseille a potom do zberného tábora československej armády  Agde.

Po žiadosti Francúzska (17. 6. 1940) o kapituláciu a následnom ukončení bojov s nemeckou armádou (25. 6. 1940)    sa situácia čs. vojakov znovu výrazne skomplikovala.

Vojaci z bojových a výcvikových útvarov  vo Francúzsku  sa dostávali do Anglicka v narýchlo organizovaných skupinách alebo  skupinkách , niekedy aj na vlastnú päsť, letecky, alebo loďou.  Z južného Francúzska viedla ich cesta tak isto lietadlom , alebo loďou najprv  do Severnej Afriky (Oran, Casablanca) a odtiaľ lodnými transportami cez Gibraltár do Anglicka. Z letísk a prístavov na západnom pobreží Francúzska, bola cesta do Anglicka vzhľadom na jeho blízkosť rýchlejšia.   Posledná väčšia skupina československých  vojakov unikajúca z Francúzska odplávala  z prístavu Casablanca 9. 7. 1940

Situácia v Anglicku

V Anglicku bolo od prvej chvíle vidieť o mnoho  lepšiu organizáciu prijímania utečencov ako vo Francúzsku . Prichádzajúci vojaci boli z prístavov ihneď presúvaní do sústreďovacích –  karanténnych táborov. Československí letci  najviac do táborov v Innswort  Lane a v Cholomondeley .

12. 7. 1940 vzniká v Londýne Inšpektorát československého letectva, ako najvyšší orgán čs. letectva vo Veľkej Británii.  Do jeho čela bol Britmi menovaný armádny generál RNDr.  Karel Janoušek. V ten istý deň zahajuje na leteckej základni v Cosfort  činnosť náhradná a výcviková jednotka československého  letectva v Veľkej Británii – Czechoslovak Depot.

Do Čs. Depotu  boli postupne presunutí všetci čs. letci, ktorí boli evakuovaní z Francúzska. Počas celej  2. Svetovej Vojny bol „Čs.  Depot“  vstupnou stanicou pre všetkých československých vojakov,  ktorí vstupovali ako dobrovoľníci do RAF.

Z Čs. Depotu pridelovaľi  už kvalifikovaných letcov  podľa ich odbornosti a potrieb velenia na preškolenie a následne  k bojovým perutiam. Nových príslušníkov letectva zase  podľa určenej odbornosti k leteckým výcvikovým jednotkám.

Záver

Ku  13. 7. 1940 bolo z Francúzska a Severnej Afriky do Veľkej Británie evakuovaných približne 930 československých letcov (letecký a pozemný personál).   Medzi nimi  aj približne 112 Slovákov ( 54 príslušníkov leteckého a 58 pozemného personálu). Do konca roka 1940 vstúpilo do RAF 86 Slovákov.  Z toho bolo 29 príslušníkov leteckého personálu a 57 príslušníkov  pozemného personálu.